Форум „Пазители на традициите“

 

На 3 октомври Актовата зала на Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“, град Кърджали събра над 100 младежи на въвеждащ форум по проект „Пазит

ели на традициите“. Проектът се финансира по Националната програма за младежта (2021-2025) и се реализира от Сдр

ужение „Нови перспективи за развитие“. Основната цел, която е заложена е да се насочи вниманието към изявата талантите на младите хора, до

стъпа им до култура, запознаване с обичаите и културата на Източните Родопи, съхраняване на традициите и осмисляне на свободното им време. Целевите групи, които ще бъдат обхванати в проектните дейности са младежи от 15-19 години и от 19-25 години, като част от тях ще бъдат от групата NEETs, малцинствени групи, млади хора с увреждания и със специални образователни потребности.

Събитието стартира с представителна част, в която присъстващите бяха запознати с целите и дейностите на Проекта и Програмата. Представени бяха накратко предвидените интересни активности: открит урок по традиции  „Източни Родопи“, изнесени обучения „По стъпките на българските култури и занаяти“ в град Пловдив и Златоград,  два уоркшопа „Българската следа в изобразителното изкуство“, посещение в традиционна родопска къща с ферма за запознаване с кулинарното наследство на Източните Родопи, заключителна кръгла маса за отчитане въздействието на проведените активности.

Дискусионното студио във втората част на форума даде старт на дейностите с разговори за значението на културата и творчеството за развитието на младия човек и пълноценното осмисляне на свободното време.

Интерес предизвика презентацията на художничката Мая Мечева, която възбуди любопитството на присъстващите издавайки малки “тайни” от дейностите на  предстоящите арт-ателиета, които ще модерира.

Събитието приключи със заявено желание от страна на младежите за включване в последващите дейности по проекта.