Нов одобрен проект на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

Председателят на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“ инж. Изет Шабан подписа тристранен Административен договор по процедура BG06RDNP001-19.255 – МИГ Ардино – Джебел – мярка 7.6 – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Безвъзмездна финансова помощ (49 269.80 лв. /100%/) се отпуска за изпълнение на проект „Възстановяване, ремонт и реконструкция на култово религиозен храм – джамия с медресе в с. Долно Прахово, община Ардино“ на бенефициента „Мюсюлманско настоятелство – с. Долно Прахово“.

Настоящото проектно предложение предвижда извършване на строително-монтажни работи за реконструкция на сграда за битови услуги към джамията в с. Долно Прахово, включващо и всички съпътстващи разходи, в т.ч.: разходи за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, разходи за авторски надзор, разходи за строителен надзор и разходи за управление на проекта. Целта на проекта е да се подобри религиозния микроклимат и база в с. Долно Прахово, община Ардино и повишаване на нивото на развитие на религиозно – обредната дейност, с цел удовлетворяване нуждите на местното население. С реализацията на настоящия проект ще се подобри достъпа до религиозни услуги в населеното място и общината като цяло, което се очаква да доведе до повишен жизнен стандарт и да послужи като един от факторите, необходими за задържане на населението и намаляване на миграцията към големите общински центрове.

Срокът за изпълнение на Административния договор е 36 месеца.

Източник ->