Представиха Анализ на колективното трудово договаряне в област Кърджали

Днес в зала 301 на Областната администрация се проведе първото от 2010 г насам заседание на Областния съвет по условията на труд. Председателства го заместник областният управител г-жа Леман Али. Съветът прие нов Правилник за организацията и дейността си и избра двама заместник-председатели, представители на социалните партньори – Иванка Караколева, регионален лидер на КНСБ и Даниел Делчев от Съюза за стопанска инициатива на гражданите. Точка трета в дневния ред бе Анализ на колективното трудово договаряне в област Кърджали, изготвен от екипа на Националния институт за помирение и арбитраж /НИПА/с директор Владимир Бояджиев. Институтът е създаден през 2003 г с цел да посредничи за решаването на колективни трудови спорове. На представянето на анализа присъства и областният управител Никола Чанев, който поздрави авторите за положените усилия при събирането и систематизирането на данните, които хвърлят повече светлина върху социално-икономическата характеристика на региона, степента на заетост и ръста на доходите. Подобни дискусии са изключително полезни за насърчаване на социалния диалог и защитата на трудовите права, изтъкна Чанев.

Според изследванията на НИПА, Кърджали е на 21-во място сред 28-те области у нас по брой сключени колективни трудови договори и анекси към тях и на 22- во по среден брой наети лица по служебно и трудово правоотношение. Като цяло, тенденцията сочи намаляване на броя на КТД в условията на икономическа криза, в Кърджалийско обаче темповете на спад са едва 5 на сто, при 20 % за страната. Над средното равнище е и договорената минимална работна заплата за областта към 31 декември 2016 г – тя е 503 лева, което представлява 19,8 % увеличение спрямо действащата към този период МРЗ за страната от 420 лв. Направеният анализ получи висока оценка от социалните партньори, тъй като в него се отчитат положителни резултати по отношение обхвата е усъвършенстването на КТД и уреждането на колективните трудови спорове. Той позволява да се проследи динамиката на процесите по региони и браншове и да се постигнат договорености в полза на работещите, които са над минимално установените по нормативна уредба.

Източник ->